31-10-2012校慶日

 • SAM 7124
 • SAM 7126
 • SAM 7132
 • SAM 7141
 • SAM 7145
 • SAM 7148
 • SAM 7151
 • SAM 7152
 • SAM 7154
 • SAM 7156
 • SAM 7159
 • SAM 7160
 • SAM 7172
 • SAM 7173
 • SAM 7176
 • SAM 7177
 • SAM 7180
 • SAM 7183
 • SAM 7185
 • SAM 7188
 • SAM 7190
 • SAM 7191
 • SAM 7193
 • SAM 7198