0313四旬期宗教活動

 • SAM 1945
 • SAM 1946
 • SAM 1947
 • SAM 1950
 • SAM 1953
 • SAM 1954
 • SAM 1955
 • SAM 1956
 • SAM 1958
 • SAM 1963
 • SAM 1968
 • SAM 1973
 • SAM 1979
 • SAM 1986
 • SAM 1987
 • SAM 1988
 • SAM 1989
 • SAM 1999
 • SAM 2002
 • SAM 2011
 • SAM 2017
 • SAM 2020
 • SAM 2022