2013-6-28 P.5-6 參觀太空館 & 1881 Heritage

 • SAM 5922
 • SAM 5923
 • SAM 5924
 • SAM 5926
 • SAM 5927
 • SAM 5929
 • SAM 5932
 • SAM 5933
 • SAM 5936
 • SAM 5946
 • SAM 5947
 • SAM 5949