2013-7-6 畢業禮

 • SAM 6197
 • SAM 6201
 • SAM 6224
 • SAM 6226
 • SAM 6316
 • SAM 6321
 • SAM 6361
 • SAM 6367
 • SAM 6377
 • SAM 6444
 • SAM 6469
 • SAM 6485