2013-11-27 頒發「中文百達通」獎狀

  • SAM 9220
  • SAM 9222
  • SAM 9223
  • SAM 9224
  • SAM 9226
  • SAM 9228