2013-12-11 頒發數學8寶箱獎狀

  • SAM 0234
  • SAM 0235
  • SAM 0236
  • SAM 0237
  • SAM 0238
  • SAM 0239
  • SAM 0240