2013-12-17 聖誕祈禱禮儀

 • SAM 0645
 • SAM 0647
 • SAM 0648
 • SAM 0650
 • SAM 0652
 • SAM 0655
 • SAM 0657
 • SAM 0658
 • SAM 0660
 • SAM 0662
 • SAM 0666