2013-12-19 學生才藝大比拼

 • SAM 0837
 • SAM 0840
 • SAM 0841
 • SAM 0844
 • SAM 0850
 • SAM 0852
 • SAM 0856
 • SAM 0857
 • SAM 0860
 • SAM 0864
 • SAM 0865
 • SAM 0869
 • SAM 0871
 • SAM 0873
 • SAM 0877
 • SAM 0879
 • SAM 0882
 • SAM 0883
 • SAM 0887
 • SAM 0888
 • SAM 0890
 • SAM 0891
 • SAM 0893
 • SAM 0894
 • SAM 0895
 • SAM 0897
 • SAM 0898
 • SAM 0899
 • SAM 0900
 • SAM 0902
 • SAM 0903