2014-01-15 頒發「中文百達通」獎狀

  • SAM 1449
  • SAM 1450
  • SAM 1451
  • SAM 1452
  • SAM 1453
  • SAM 1454