2014-01-15 頒發「數學8寶箱」獎狀

  • SAM 1457
  • SAM 1458
  • SAM 1459
  • SAM 1460
  • SAM 1461
  • SAM 1462