2014-2-14 頒發「數學8寶箱」獎狀

  • SAM 2809
  • SAM 2810
  • SAM 2811
  • SAM 2812
  • SAM 2813
  • SAM 2814