2014-2-14 頒發「中文百達通」獎狀

  • SAM 2802
  • SAM 2803
  • SAM 2804
  • SAM 2805
  • SAM 2806
  • SAM 2807