2014-3-14頒發「數學8寶箱」獎狀

  • SAM 3802
  • SAM 3803
  • SAM 3805
  • SAM 3808
  • SAM 3809
  • SAM 3812