2014-3-19 頒發「中文百達通」獎狀

  • SAM 3927
  • SAM 3929
  • SAM 3932
  • SAM 3933
  • SAM 3936
  • SAM 3938