2014-5-28 頒發數學百達通獎狀

  • SAM 6455
  • SAM 6456
  • SAM 6457
  • SAM 6458
  • SAM 6459
  • SAM 6460