2015-06-24頒發「心算速算」比賽獎狀

  • SAM 9454
  • SAM 9438
  • SAM 9439
  • SAM 9441
  • SAM 9443
  • SAM 9446
  • SAM 9448
  • SAM 9450
  • SAM 9452